icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download

Algemene voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor gebruik van de website van The Hague & Partners, Bedrijfsnummer KVK Haaglanden 6957 5223. Contactgegevens staan aan het eind van deze voorwaarden.

1. Gebruik van de website onder deze voorwaarden

Elk gebruik van de website thehague.com/partners ("de Site") is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, staakt u onmiddellijk het gebruik van de site.

U kunt een kopie van deze voorwaarden afdrukken en bewaren. Ze vormen een wettelijke overeenkomst tussen ons en kunnen alleen worden gewijzigd met onze toestemming. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen door ze op de Site aan te passen.

Diensten aangeboden op de Site, worden geleverd door The Hague & Partners, of partners van het The Hague & Partners. In het eerste geval vormen zij een contract tussen de gebruiker en onze partner, niet tussen The Hague & Partners. Hoewel The Hague & Partners redelijkerwijs alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat op de Site gebruik wordt gemaakt van leveranciers met een goede reputatie, aanvaardt het geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit leveringen door dergelijke partners. Alle verkopen geschieden volgens de voorwaarden en condities van de partner, die op hun respectievelijke website kunnen worden geraadpleegd. 

 

2. Nauwkeurigheid van de informatie

The Hague & Partners ("wij") doen ons best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Site juist is. Indien u onnauwkeurige informatie op de Site aantreft, laat het ons weten en wij zullen deze, indien wij daarmee instemmen, zo spoedig mogelijk corrigeren. U dient alle informatie onafhankelijk te controleren voordat u erop vertrouwt.

Wij verklaren niet dat de informatie nauwkeurig, actueel of volledig is en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door onjuiste informatie. Deze Site bevat een grote hoeveelheid gegevens en het is onvermijdelijk dat er fouten in voorkomen. 

 

3. Onze aansprakelijkheid

Wij verstrekken informatie op deze Site vrij van toegangskosten en op basis van geen aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u voor enige directe of indirecte of gevolgschade, winstderving, inkomstenderving of goodwill die voortvloeit uit uw gebruik van de Site of informatie op de Site. 

Wij zijn een distributeur (en geen uitgever) van inhoud die door derden en gebruikers van de Site wordt aangeleverd. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen, of andere informatie of inhoud uitgedrukt of beschikbaar gesteld door derden, met inbegrip van informatieverstrekkers, of gebruikers, zijn die van de auteurs of distributeurs en niet van ons. Wij onderschrijven niet noodzakelijkerwijs, noch zijn wij verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring die op de Site wordt gegeven.

 

4. Algemeen

Alle formele wettelijke kennisgevingen moeten naar ons worden gestuurd op het adres aan het einde van deze Voorwaarden per e-mail bevestigd per post.

5. Sociale media wedstrijden Voorwaarden

1. 1. Inleiding 

1.1 De initiatiefnemer is The Hague & Partners, waarvan de statutaire zetel is gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Toren C, 2595 BM, Den Haag [zie onderstaande gegevens].

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden, prijstrekkingen, promoties, giveaways en dergelijke die worden gepromoot op en lopen via onze website of social media kanalen.

1.3 Om mee te doen aan een prijsvraag moet u zich inschrijven zoals aangegeven op onze website, social media kanalen of directe communicatie. 

1.4 Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook, Twitter of enig ander Sociaal Netwerk. U verstrekt uw informatie aan The Hague & Partners en niet aan een andere partij. De verstrekte informatie zal worden gebruikt in combinatie met het volgende privacybeleid dat te vinden is op https://thehague.com/partners/nl/privacy-policy

2. 2. Deelnamemogelijkheden en toegangsbeperkingen 

2.1 Om in aanmerking te komen voor deelname aan een wedstrijd op sociale media: 

(a) moeten deelnemers een echt persoon zijn en internationale organisatoren van evenementen van 18 jaar of ouder.  

(b) Deelnemers mogen geen werknemers, functionarissen of agenten van The Hague & Partners zijn of functionarissen, agenten of familieleden van een persoon of organisatie die betrokken is bij de uitvoering van de wedstrijd. 

(c) Deelnemers aan de wedstrijd voor onze promoties op sociale media moeten een echte account hebben en moeten de sociale netwerkpagina van The Hague & Partners (Twitter, LinkedIn, enz.) 'volgen' als onderdeel van het deelnameproces. 

2.2 Het maximum aantal inschrijvingen voor een wedstrijd per persoon is 1. 

2.3 Er is geen inschrijfgeld en geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze wedstrijd. 

2.4 Route naar de wedstrijd en details over hoe deel te nemen via het LinkedIn-account @the-hague-partners en Twitter-account @partnershague 

2.5 De promotor behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in het geval van een ramp, oorlog, civiele of militaire onrust, of een feitelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving of enige andere gebeurtenis die buiten de controle van de promotor valt. Eventuele wijzigingen in de competitie zullen zo snel mogelijk door de promotor aan de deelnemers worden medegedeeld.  

2.6 De organisator is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijsgegevens die aan een deelnemer worden verstrekt door een derde partij die verbonden is aan deze competitie.   

2.7 Door mee te doen aan deze wedstrijd, geeft een deelnemer aan dat hij/zij akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.  

2.8 De wedstrijd en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.  

2.9 De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en beeltenis in al het publiciteitsmateriaal, evenals zijn/haar inzending. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige NL wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer aan een derde partij worden verstrekt. 

3. Start- en sluitingsdata 

3.1 De sluitingsdatum voor deelname is 31 augustus. Na deze datum zijn geen verdere inschrijvingen voor de wedstrijd toegestaan.  

3.2 Een wedstrijd wordt geopend op het tijdstip en de datum zoals vermeld op onze website en/of social media-kanalen, en wordt eveneens gesloten op het tijdstip en de datum zoals vermeld op onze website en social media-kanalen. Tenzij anders vermeld, zijn deze tijden en data vastgesteld voor UTC (Coordinated Universal Time). 

3.3 Alle inzendingen die vóór de opening of na de sluiting van de wedstrijd worden ontvangen, zijn ongeldig en worden niet in de wedstrijd opgenomen. 

3.4 Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. 

3.5 Deelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als acceptatie van deze voorwaarden en bepalingen. 

4. Jurering 

4.1 Deelnemers aan de wedstrijd worden beoordeeld en winnaars worden geselecteerd op basis van de criteria die op onze website en/of social media-kanalen met betrekking tot de wedstrijd worden vermeld. 

4.1 Als een deelnemer aan de wedstrijd niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of onderworpen is aan enige inschrijvingsbeperking, zal deze deelnemer niet als winnaar worden uitgeroepen. Hij zal bijgevolg in geen geval recht hebben op een prijs. 

4.3 Onze beslissing met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er zal geen correspondentie over worden gevoerd. 

5. Winnaars en prijzen 

5.1 De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en beeltenis in al het publiciteitsmateriaal, evenals zijn/haar inzending. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of eventuele andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige NL wetgeving inzake gegevensbescherming. 

5.2 De prijs voor de huidige wedstrijd is zoals vermeld in de directe communicatie. Er worden geen contanten of andere alternatieven aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde zonder voorafgaande kennisgeving. 

5.3 Winnaars zullen worden gekozen zoals gemeten en geregistreerd en geverifieerd door The Hague & Partners en/of haar agenten. 

5.4 De winnaar wordt medio september per e-mail en/of DM op Twitter/LinkedIn en/of brief op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of als de winnaar de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving opeist, behouden wij ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen. 

Meer informatie

The Hague & Partners, Bedrijfsnummer KVK Haaglanden 6957 5223, is de officiële marketingorganisatie voor het promoten van vrijetijdsbesteding, congressen en zakelijke ontwikkelingen in Den Haag. Het bestaat uit drie entiteiten: The Hague Marketing Bureau, The Hague Convention Bureau en The Hague Business Agency.